Käyttölupaprosessi

Jo tutkimusta suunniteltaessa ja käyttölupahakemuksen laatimisvaiheessa kannattaa olla yhteydessä Tilastokeskuksen tutkijapalveluihin. Suunnitteluvaiheessa on hyvä huomioida myös tutkimusaineistojen hinnoittelu.

1. Tutkija tutustuu aineistovalikoimaan aineistokatalogissa ja lataa käyttölupahakemuksen. Käyttölupahakemuksessa on oltava:
- mahdollisimman tarkka kuvaus tarvittavista tiedoista sekä niiden käyttötarkoituksesta
- tutkimussuunnitelma (liitteenä)
- allekirjoitetut salassapitositoumukset kaikilta aineiston käsittelyyn osallistuvilta henkilöiltä.
Käyttölupahakemus liitteineen toimitetaan Tilastokeskuksen kirjaamoon. Mikäli tutkimuksessa käytetään myös muita kuin Tilastokeskuksen aineistoja, on näistä annettava mahdollisimman tarkka kuvaus. Ulkopuolisten aineistojen yhdistäminen Tilastokeskuksen aineistoihin tapahtuu aina Tilastokeskuksessa tilastolain puitteissa. Jos esimerkiksi kyselyn tulokset halutaan yhdistää Tilastokeskuksen aineistoon, on siitä ilmoitettava tietojen antajalle jo tiedonkeruuvaiheessa.

2. Käyttölupahakemus käsitellään Tilastokeskuksessa. Tässä vaiheessa selvitetään, onko aineisto muodostettavissa ja voidaanko se luovuttaa tutkimuskäyttöön. Käyttöluvan käsittelyaikaan vaikuttaa tutkimushankkeeseen käytettävien aineistojen laajuus ja monimutkaisuus. Yksinkertaisemmissa tapauksissa käyttöluvan käsittely vie 1–2 viikkoa, monimutkaisissa tapauksissa käsittelyyn on varattava useita kuukausia. Vaativimmissa tapauksissa käyttölupahakemus viedään tilastoeettisen lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kun päätös on tehty, käyttölupapäätös toimitetaan hakijalle postitse.

3. Kun käyttölupa on myönnetty, laaditaan tutkijan kanssa tutkimuspalvelusopimus halutusta tutkimusaineistosta. Sopimuksessa määritellään aineiston toimitusmuoto, -aikataulu, palvelun sisältö ja hinta. Toimitusmuotoja ovat aineistojen käyttö etäkäyttöpalvelun kautta, aineistojen käyttö tutkimuslaboratoriossa ja otosaineistojen luovutus tutkijan käyttöön. Sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen.

4. Aineisto kootaan ja työstetään haluttuun muotoon Tilastokeskuksessa ja toimitetaan sovitusti tutkijalle. Sopimuksessa määriteltävä aikataulu riippuu palvelun luonteesta. Tutkimuslaboratoriossa tai etäkäytössä olevat valmisaineistot ovat käytettävissä heti, kun käyttölupapäätös on myönnetty ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Laajoissa tai herkkiä henkilötietoja sisältävissä otosaineistojen luovutuksissa aineiston rakentaminen kestää huomattavasti pidempään. Näissä tapauksissa aikataulusta on hyvä keskustella hyvissä ajoin tutkijapalveluiden henkilökunnan kanssa työtilanteen selvittämiseksi.

Käyttölupahakemuksen materiaalit

Aineistokuvaukset käyttölupahakemukseen

Voit hakea aineistokuvauksia ja muuttujakuvauksia aineistohaun kautta ja kerätä niitä koriin lupahakemukseen liittämistä varten.

Ota yhteyttä